Logotipo librería Marcial Pons
Lleis polítiques de Catalunya

Lleis polítiques de Catalunya
comentaris

Papel: Cartoné
120,00 € 114,00 €
Stock en librería. Envío en 24/48 horas

Resumen

Aquest volum incorpora les principals lleis polítiques catalanes, acompanyades d'un comentari exhaustiu de totes elles, de caràcter general o de context, però també de la majoria dels preceptes, mitjançant un sistema de notes en què, a més de glossar els preceptes concernits, i enllaçar-los amb les principals referències normatives i jurisprudencials, s'hi fan constar comentaris de la doctrina científica i, en molts casos, de la doctrina consultiva més rellevant.
El resultat és una obra d'un gruix considerable, per bé que manejable i amb vocació pedagògica, per tal d'afavorir una adequada intel·ligència i comprensió de les normes cabdals del sistema institucional de la Generalitat, que inclou el món local, dirigida tant a estudiants com als aplicadors del dret públic català i als estudiosos en general.

Introduccio
Abreviacions
I. NORMES FONAMENTALS
1. Constitucio espanyola
2. Estatut d’autonomia de Catalunya
II. INSTITUCIONS
El Parlament
3. Reglament del Parlament de Catalunya, del 27 de febrer de 2018
4. Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
El President i el Govern
5. Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidencia de la Generalitat i del Govern
6. Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Altres institucions de la Generalitat
7. Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutaries
8. Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Sindic de Greuges
9. Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes
10. Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Autoritats i carrecs de designaci o parlament aria
11. Llei 14/2005, del 27 de desembre, sobre la intervencio del Parlament de Catalunya en la designacio de les autoritats i els carrecs de designacio parlamentaria i sobre els criteris i els procediments per avaluar-ne la idoneitat
12. Llei 6/2010, del 26 de marc, del procediment de designacio dels senadors que representen la Generalitat al Senat
III. DRETS POLÍTICS I LINGÜÍSTICS
Drets en l’ambit politic i de l’administracio
13. Llei 4/2010, del 17 de marc, de consultes populars per via de referendum
14. Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendaries i altres forms de participacio ciutadana
15. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, acces a la informacio publica i bon Govern
Drets i deures linguistics
16. Llei 1/1998, del 7 de gener, de politica linguistica
17. Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana
18. Llei 8/1991, del 3 de maig, sobre l’autoritat linguistica de l’Institut d’Estudis Catalans
19. Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occita, aranes a l’Aran
IV. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A CATALUNYA
20. Llei 26/2010, del 3 d’agost, de regim juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya
21. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificacio de l’activitat administrativa de l’Administracio de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat economica
22. Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’us dels mitjans electronics al sector public de Catalunya
V. ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Organitzacio i regim juridic
23. Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organitzacio, procediment i regim juridic de l’Administracio de la Generalitat de Catalunya
24. Decret Legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei 4/1985, del 29 marc, de l’Estatut de l’Empresa Publica Catalana
25. Llei 7/1996, del 5 de juliol, d’organitzacio dels serveis juridics de l’Administracio de la Generalitat de Catalunya
Finances de la Generalitat
26. Decret Legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei de finances publiques de Catalunya
27. Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostaria
28. Llei 10/2012, del 25 de juliol, de publicacio de les balances fiscals
29. Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya i d’aprovacio dels libres primer, segon i tercer, relatius a l’Administracio tributaria de la Generalitat
30. Llei 16/1984, del 20 de marc, de l’estatut de la funcio interventora
Patrimoni i contractacio
31. Decret Legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
32. Decret Llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en materia de contractacio publica
33. Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra publica
Funcio publica
34. Decret Legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text unic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en materia de funcio publica
35. Llei 9/1986, del 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya
36. Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administracio de la Generalitat
37. Llei 13/2005, del 27 de desembre, del regim d’incompatibilitats dels alts carrecs al servei de la Generalitat
VI. ADMINISTRACIÓ LOCAL
Normativa general
38. Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei municipal i de regim local de Catalunya
Organitzaci o territorial
39. Decret Legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei de l’organitzacio comarcal de Catalunya
40. Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries
41. Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Area Metropolitana de Barcelona
VII. ADMINISTRACIÓ CORPORATIVA
42. Llei 14/2002, del 27 de juny, de les cambres oficials de comerc, industria i navegacio de Catalunya i del Consell General de les Cambres
43. Llei 22/2002, del 12 de juliol, de confraries de pescadors
44. Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels collegis professionals
VIII. ADMINISTRACIÓ CONSULTIVA
45. Llei 5/2005, del 2 de maig, de la Comissio Juridica Assessora
46. Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball, Economic i Social de Catalunya
IX. ADMINISTRACIÓ INDEPENDENT
47. Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Proteccio de Dades
48. Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competencia
49. Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
X. ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL PRÒPIA D’ARAN
50. Llei 1/2015, del 5 de febrer, del regim especial d’Aran
XI. RELACIONS INSTITUCIONALS I ACCIÓ EXTERIOR DE LA GENERALITAT
51. Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’accio exterior i de relacions amb la Unio Europea
52. Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

aceptar más información