Logotipo librería Marcial Pons
Manual de fonaments del Dret Administratiu i de la gestió pública

Manual de fonaments del Dret Administratiu i de la gestió pública
textos legals, materials per practicar, dades empíriques

  • ISBN: 9788413977065
  • Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
  • Lugar de la edición: Valencia. España
  • Edición número: 2ª ed.
  • Colección: Manuales
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 24 cm
  • Nº Pág.: 747
  • Idiomas: Catalán

Papel: Rústica
59,90 €
Agotado/Descatalogado. Puede solicitar búsqueda.

Servicio de búsqueda de libros

Este libro está agotado o descatalogado por la editorial. Si lo desea podemos buscar esta obra en librerías de saldo y ocasión.

Sí, por favor búsquenme este libro

Resumen

Pròleg a la segona edició 17
Introducció 19
Abreviatures utilitzades 29
1. Els fonaments i les bases constitucionals del Dret administratiu
1.1 Els fonaments del dret administratiu 31
1.1.1 El dret administratiu com a ordenament jurídic i com a ciència jurídica. Dret administratiu i ciències socials 31
1.1.2 Tipus d’activitat administrativa. La inactivitat administrativa com un supòsit de mala administració 36
1.1.3 El dret de les administracions públiques: dret administratiu, dret públic i dret privat. Criteris de definició de l’Administració pública 41
1.1.4 La formació i l’evolució històrica del dret administratiu 46
1.1.5 L’evolució del Dret administratiu i de la gestió pública en les darreres dècades 62
1.1.6 Dret administratiu, globalització i Dret europeu 78
1.2 Les bases constitucionals del dret administratiu; la posició jurídica i institucional de l’Administració pública 82
1.2.1 L’estat de social, democràtic de dret i autonòmic. Els drets socials com autèntics drets subjectius exigibles. Vies de legitimació democràtica de les Administracions Públiques i govern obert. Estat de Dret i Estat amb dret 82
a) Estat Social i Dret administratiu 83
b) L’Estat Democràtic i Dret administratiu 95
b.1 Democràcia representativa i AP 95
b.1.1 Principi de legalitat, normes i AP 95
b.1.2 La direcció de les AAPP pels governs 96
b.2 Democràcia directa, democràcia participativa i Dret administratiu 96
b.2.1 Transparència i Dret administratiu 97
b.2.2 Govern obert, bon govern, bona administració i prevenció de la corrupció 98
c) L’Estat de Dret 99
c.1 Les conseqüències més importants de la clàusula d’Estat de Dret pel Dret administratiu 100
c.1.1 El principi de legalitat i les AAPP 100
c.1.2 Principi de tutela efectiva dels drets dels ciutadans i de les ciutadanes 100
c.1.3 Principi de garantia patrimonial 101
c.2 Quin Dret per les AAPP d’acord amb la CE? 101
c.2.1 Existeix una reserva constitucional de Dret administratiu que imposi límits, fins i tot al legislador, en l’elecció de quin Dret facin servir les AAPP? 101
c.2.2 Existeix una reserva constitucional per als òrgans judicials contenciós-administratius respecte del control de l’activitat administrativa? 103
d) L’Estat descentralitzat 104
1.2.2 La posició jurídica de les administracions públiques: legalitat; servei objectiu als interessos generals; autotutela; procediment; transparència; control de l’actuació administrativa, responsabilitat i garantia patrimonial 105
1.2.3 Els drets i deures dels ciutadans i de les ciutadanes en les seves relacions amb les administracions 110
a) La relació jurídica administrativa. Drets i deures dels ciutadans i de les ciutadanes. La posició dels drets fonamentals i la seva rellevància en el dret administratiu 110
a.1 Dret subjectius 113
a.2 Obligació jurídica 115
a.3 Deures dels ciutadans i de les ciutadanes 115
a.4 Interessos legítims 116
a.5 Quins tipus d’interessos legítims existeixen? 117
b) L’estatut d’interessat/interessada 117
c) En especial: el dret d’accés a la informació pública i el dret a una bona administració 120
c.1 El dret d’accés a la informació pública 120
c.2 El dret a una bona administració i el bon govern: la lluita jurídica contra la corrupció i la mala administració 123
1.2.4 Principi de legalitat i potestats administratives 133
a) Vinculació a la llei i al Dret. Definició, implicacions 133
b) Potestats administratives: atribució; potestats reglades i discrecionals. Tipus de marge d’apreciació; elements i abast del seu control 134
b.1 Atorgament d’una potestat administrativa reglada 135
b.2 Atorgament d’una potestat administrativa discrecional 135
b.2.1 Què és la discrecionalitat? 136
b.2.2 Què no és la discrecionalitat: ni llibertat de l’administració pública ni indiferència jurídica respecte al seu exercici. Contra la mala administració i la corrupció 137
b.2.3 Com hauria de ser l’exercici de la discrecionalitat? La discrecionalitat no és arbitrarietat i ha de ser bona administració 138
b.3 Els conceptes jurídics indeterminats sense marge de valoració i amb marge de valoració 140
b.4 El correcte exercici de la discrecionalitat i el seu control jurídic 144
b.5 Proposta de llista de verificació de la correcció jurídica de l’exercici de la discrecionalitat 146
b.6 En particular: possibilitats i límits de la jurisdicció contenciosa administrativa (remissió) 148
1.3 Per practicar i aprendre més 149
2. Les fonts del Dret administratiu
2.1 El sistema de fonts. Algunes dades empíriques 181
2.1.1 El sistema de fonts. Atenció especial a la potestat reglamentària i als principis de bona regulació 189
2.1.2 Les disposicions de caràcter general i els reglaments: noció; fonament; tipus; procediment d’elaboració; límits i controls 193
a) Noció 193
b) Fonament 195
c) Tipus 196
c.1 Tipus de reglaments en funció de la seva relació amb la llei 196
c.1.1 Reglaments independents (anomenats utilitzant l’expressió llatina prater legem, és a dir, fora de la llei) 197
c.1.2 Reglaments executius (anomenats secundum legem, és a dir, d’acord amb la llei) 198
c.1.3 Reglaments de necessitat (anomenats contra legem, és a dir, en contra de la llei) 198
c.1.4 Reglaments locals 200
c.2 Tipus de reglaments en funció de qui els dicta 204
c.3 Tipus de reglaments en funció del destinatari 205
d) Procediment d’elaboració 205
e) Límits 212
f) Controls 214
f.1 El control per la mateixa administració 215
f.1.1 Derogació 215
f.1.2 Revisió d’ofici 215
f.1.3 Recurs administratiu contra acte fundat únicament en un reglament 215
f.2 El control pels tribunals de justícia 215
f.2.1 La jurisdicció contenciosa administrativa. Declaració d’il·legalitat 215
f.2.2 La resta de jurisdiccions. Inaplicació 218
2.1.3 La distinció entre acte administratiu i disposició de caràcter general; noció i abast de les instruccions 219
2.1.4 Altres fonts del dret administratiu: referència especial als principis generals del dret i al dret europeu. La funció del precedent administratiu 229
2.2 Per practicar i aprendre més 235
3. L’organització administrativa i els empleats públics
3.1 L’organització administrativa. Algunes dades empíriques 251
3.1.1 Principis constitucionals i europeus de l’organització administrativa 254
3.1.2 Elements bàsics de l’organització administrativa. La distinció entre persona jurídica i òrgan administratiu. Òrgans actius i consultius; òrgans centrals i perifèrics; òrgans unipersonals i col·legiats. Òrgans de direcció política; òrgans directius i unitats de gestió administrativa. Les relacions interadministratives i les relacions interorgàniques 258
3.1.3 Pluralitat i tipologia d’administracions públiques i altres ens del sector públic: administracions territorials; ens instrumentals; administracions corporatives; autoritats administratives independents 266
3.1.4 Reflexions finals 324
3.2 La funció pública 326
3.2.1 Algunes dades empíriques. Principis constitucionals i europeus de la funció pública 326
a) Introducció. La funció pública. Paraules i significats 326
b) Algunes dades empíriques 329
c) El factor humà…i la intel·ligència artificial 331
d) Principis constitucionals i europeus de la funció pública 334
d.1 La situació abans de la CE de 1978: una mica d’història 334
d.2 La Constitució de 1978, els principis constitucionals i els Estatuts d’Autonomia. El dret a una bona administració i la funció pública 337
d.3 La situació després de la CE de 1978: principis europeus de la funció pública 339
3.2.2 Concepte i àmbit de la funció pública; noció i classes d’empleats públics i d´empleades públiques 340
a) Funcionaris de carrera 342
b) Funcionaris interins 344
c) Personal laboral 344
d) Personal eventual 345
e) Personal directiu 345
3.2.3 Estructura i ordenació del personal al servei de l’Administració 346
3.2.4 L’accés a la funció pública 348
3.2.5 Els drets, l’ètica administrativa i els deures dels empleats públics i de les empleades públiques 354
3.2.6 Les situacions dels funcionaris i de les funcionàries 362
3.2.7 La responsabilitat dels funcionaris i de les funcionàries 363
3.2.8 La pèrdua de la condició de funcionari i de funcionària 364
3.2.9 Final: l’envelliment de la funció pública, la crisi econòmica i el futur de la intel·ligència artificial 364
3.3 Per practicar i aprendre més 366
4. L’actuació formalitzada de l’Administració
4.1 El procediment administratiu 411
4.1.1 Concepte, rellevància, funcions i classes de procediment administratiu. Algunes dades empíriques 411
4.1.2 La regulació del procediment administratiu 418
4.1.3 La regulació del procediment administratiu després de la CE 419
a) La relació entre llei i reglament i la distribució de competències entre Estat i comunitats autònomes 419
b) Els principis generals i les seves funcions 420
b.1 Principi d’oficialitat o obligació de deguda diligència i deguda cura 422
b.2 Principi contradictori 423
b.3 Principi antiformalista o in dubio pro actione 423
b.4 Principi de gratuïtat 424
b.5 Principi d’economia processal 424
b.6 Imparcialitat 425
b.7 Transparència 426
b.8 Participació 426
b.9 Bona fe 426
b.10 Confiança legítima 427
4.1.4 Elements del procediment administratiu: subjectes; fases i tràmits; el temps en el procediment administratiu i l’obligació de resoldre i de notificar 428
a) Subjectes 428
a.1 L’administració que actua 429
a.2 Les persones privades que s’hi relacionen 430
b) Fases i tràmits 431
b.1 Fase d’iniciació 432
b.1.1 Inici d’ofici (arts. 58 i ss.) 432
b.1.2 Inici a sol·licitud de persona interessada 435
b.2 Fase d’instrucció (arts. 75 a 83) 441
b.2.1 Al·legacions i informació pública (art. 76 i art. 83) 441
b.2.2 Prova (arts. 77 i 78 LPAC) 443
b.2.3 Informes (arts. 79 i 80 LPAC) 444
b.2.4 Audiència (art. 84) 446
b.3 Terminació (arts. 84 i ss.) 448
b.3.1 Resolució (art. 88) 448
b.3.2 Terminació convencional (art. 86 LPAC) 450
b.3.3 Desistiment i renúncia (art. 93) 452
b.3.4 Caducitat (arts. 25 i 95) 452
b.3.5 Impossibilitat material de continuar el procediment (art. 21, art. 84.2) 453
b.3.6 Silenci administratiu (remissió) 453
c) El temps en el procediment administratiu i obligació de resoldre i notificar 454
c.1 El temps en el procediment administratiu 454
c.1.1 En procediments administratius no electrònics 456
c.1.2 Procediments electrònics 459
c.2 Obligació de resoldre i notificar: el silenci administratiu 461
c.2.1 Quin és el termini que tenen les AAPP per resoldre i notificar la resolució que posi fi als procediments? 461
c.2.2 Què passa si s’incompleix el termini per resoldre i notificar la resolució per part de l’AP? 463
4.2 L’acte administratiu 473
4.2.1 Concepte i elements dels actes administratius: consideració especial de la motivació 473
4.2.2 Validesa i eficàcia dels actes administratius. Distinció 512
4.2.3 La validesa i la legalitat de l’acte administratiu: presumpció; causes d’invalidesa; tipologia de situacions, conseqüències i remeis 516
a) Les irregularitats no invalidants 518
b) Anul·labilitat 519
c) Nul·litat de ple Dret 520
4.2.4 L’eficàcia de l’acte administratiu. Requisits i conseqüències 524
a) Notificació 527
a.1 Quins actes cal notificar? 529
a.2 A qui s’ha de notificar? 529
a.3 Quin ha de ser el contingut de la notificació? 529
a.4 Què succeeix si no és notifica l’acte, si es notifica per l’AP tard o si la notificació és defectuosa? 529
a.5 Com ha de practicar-se la notificació? Notificacions electròniques i en paper 530
a.6 Que passa si no es pot practicar la notificació? 534
b) Publicació 534
4.2.5 L’extinció i l’execució de l’acte administratiu 539
a) Quins requisits han d’existir perquè l’AP pugui exercir aquest privilegi? 541
b) Com ho ha de fer l’AP? 542
c) De quins mitjans disposa per executar forçosament els seus actes? 542
4.3 Per practicar i aprendre més 547
5. Els controls jurídics de l’actuació administrativa
5.1 Controls interns 558
5.1.1 Panorama general dels diferents tipus de controls en via administrativa. Nocions i distincions fonamentals. La revisió i la revocació d’actes; els recursos administratius; altres mecanismes de resolució de conflictes i de control 558
5.1.2 Els recursos administratius: concepte, elements, classes, procediment 560
a) Autoritat que resol el recurs 561
b) Recurrent 562
c) Actes recurribles 563
d) Requisits de l’escrit d’interposició del recurs 564
e) Principis i regles del procediment administratiu de recurs 566
f) La suspensió dels efectes de l’acte impugnat 567
g) Classes de recursos 569
g.1 Recursos administratius ordinaris 569
g.2 El recurs d’alçada (arts. 121 i 122 LPAC) 570
g.2.1 Tipus d’acte administratiu que es pot recórrer amb aquest recurs 570
g.2.2 Davant de qui i en quin termini es presenta el recurs i qui resol 570
g.2.3 Termini per resoldre i notificar la resolució 570
g.2.4 Efectes del silenci 571
g.2.5 Impossibilitat de doble recurs d’alçada ni de recurs de reposició posterior 571
g.2.6 Obligatorietat del recurs 571
g.3 El recurs (potestatiu) de reposició (arts. 123 i 124 LPAC) 573
g.3.1 Tipus d’acte administratiu que es pot recórrer amb aquest recurs 573
g.3.2 Davant de qui i en quin termini es presenta el recurs i qui el resol 575
g.3.3 Termini per resoldre i notificar la resolució 575
g.3.4 Efectes del silenci 575
g.3.5 Impossibilitat de doble recurs de reposició ni de recurs posterior d’alçada 575
g.3.6 És un recurs potestatiu 575
g.4 Recurs extraordinari de revisió (arts. 125 i 126 LPAC) 577
g.4.1 Tipus d’acte administratiu que es pot recórrer amb aquest recurs 577
g.4.2 Davant de qui i en quin termini es presenta el recurs i qui resol el recurs és resolt pel mateix òrgan que va dictar l’acte 578
g.4.3 Termini per resoldre i notificar la resolució 579
g.4.4 Efectes del silenci 579
g.4.5 Impossibilitat de doble recurs extraordinari de revisió 579
g.5 Recursos administratius especials 582
g.5.1 Reclamacions economicoadministratives 582
g.5.2 Altres (recurs especial en matèria de contractació pública, etc.) 583
5.1.3 La revisió i la revocació d’actes: supòsits, tipologia de situacions, procediment 586
a) Revisió d’ofici 590
b) Declaració de lesivitat 593
c) Revocació 594
c.1 Revocació d’actes desfavorables o de gravamen per motius d’oportunitat 595
c.2 Revocació d’actes desfavorables per motius de legalitat 597
c.3 Principi d’irrevocabilitat dels actes favorables o declaratius de drets per motius d’oportunitat 600
c.4 Excepcions als principi d’irrevocabilitat d’actes favorables o declaratius de drets per motius d’oportunitat 600
d) Rectificació d’errors 601
5.2 Per practicar i aprendre més 602
5.3 El control de la jurisdicció contenciosa administrativa 604
5.3.1 Àmbit, extensió i límits de la jurisdicció contenciosa administrativa 604
a) Introducció 604
b) Dades empíriques i realitat del contenciós administratiu 609
c) Àmbit i extensió de la jurisdicció contenciós administrativa. Els seus límits i l’abús de jurisdicció 613
5.3.2 Implicacions fonamentals del dret a la tutela judicial efectiva i de la configuració constitucional del control judicial de l’activitat administrativa. L’efectivitat en la tutela cautelar i en l’execució de les decisions jurisdiccionals 619
5.3.3 La planta jurisdiccional i les competències dels jutges i jutgesses i dels tribunals: criteris generals 621
5.3.4 El procés contenciós administratiu, elements fonamentals: les parts, l’objecte, el procediment, la terminació i els recursos. Referència als procediments especials, en particular el de protecció de drets fonamentals 629
a) Qüestions comunes als procediments del contenciós-administratiu 629
a.1 capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Objecte del recurs 629
a.2 L’objecte del recurs 635
a.2.1 Recurs contra actes administratius (expressos o presumptes) 635
a.2.2 Recurs contra disposicions de caràcter general o reglamentari 635
a.2.3 Recurs contra la inactivitat de l’Administració 637
a.2.4 El recurs contra l’actuació material en via de fet 641
a.3 Mesures cautelars i la seva vinculació amb l’art. 24 CE 644
a.4 Costes processals 649
a.5 Terminis 650
b) Els procediments davant de la jurisdicció contenciosa administrativa 651
b.1 El procediment en primera o única instància (arts. 43 i ss.) 651
b.1.1 Interposició del recurs, admissió i actuacions preparatòries 652
b.1.2 Actuacions preparatòries 653
b.1.3 Activitat instructora del procediment 654
b.1.4 Vista o conclusions 655
b.1.5 Acabament 655
b.2 El procediment abreujat (art. 78 LJCA) 656
b.3 Els procediments especials (arts. 114 i ss.) 657
b.3.1 Protecció dels drets fonamentals de la persona 657
b.3.2 Qüestió d’il·legalitat 658
b.3.3 Suspensió administrativa prèvia d’acords 658
b.3.4 Procediment per a la garantia de la unitat del mercat 659
b.3.5 Procediment per la declaració judicial d’extinció de partits polítics 659
b.4 Els recursos 659
b.4.1 Contra providències i interlocutòries 659
b.4.2 Recurs d’apel·lació contra sentències 660
b.4.3 Recurs de cassació i recurs de cassació autonòmic 660
b.4.4 Recurs de revisió 664
c) L’execució de les sentències 664
c.1 Qüestions generals: la vinculació amb l’art. 24 CE 664
c.2 Procediment d’execució de sentència 665
c.3 Execució de sentència que declara la invalidesa d’un acte administratiu o disposició 666
c.4 Execució de sentència que condemna a fer alguna cosa a l’AP 666
c.5 Execució de sentència que condemna al pagament de quantitat líquida 667
5.4 Breus reflexions sobre el Dret administratiu global i el control de l’Administració: jurisdicció contenciosa administrativa i arbitratge internacional 667
5.5 Per practicar i aprendre més 669
6. La responsabilitat patrimonial de l’Administració pública
6.1 Introducció. Dades empíriques. Marc normatiu i funcions de la responsabilitat patrimonial 675
6.2 Característiques generals de la responsabilitat patrimonial 683
6.3 Requisits per la concurrència de responsabilitat i bona administració 685
6.4 Extensió i càlcul de la reparació 701
6.5 Vies per reclamar la responsabilitat. Procediment administratiu de reclamació de la responsabilitat. Reclamació en via judicial. El principi d’unitat jurisdiccional. La responsabilitat civil de l’Administració derivada de delicte 702
6.5.1 Via administrativa 702
a) Procediment general 702
b) Procediment abreujat 703
6.5.2 Via judicial 703
6.6 Responsabilitat de l’Estat legislador, de l’Administració judicial i del Tribunal Constitucional 705
6.7 Per practicar i aprendre més 709
7. Epíleg. El dret administratiu i la seva evolució futura
7.1 Reflexions conclusives 719
7.2 Tendències futures 727
7.2.1 Dret administratiu, trandisciplinarietat i anàlisis empíriques 727
7.2.2 Àmbits de desenvolupament 731
7.3 El Dret administratiu i la gestió pública després de la pandèmia de la Covid-19 733
7.4 Per practicar i aprendre més 738

Resumen

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

aceptar más información