Logotipo librería Marcial Pons
Codi Civil de Catalunya

Codi Civil de Catalunya
i lleis complementàries. (Inclou el Codi de Consum)

  • ISBN: 9788413976921
  • Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
  • Lugar de la edición: Valencia. España
  • Edición número: 15ª ed.
  • Colección: Textos Legals
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 17 cm
  • Nº Pág.: 933
  • Idiomas: Catalán

Papel: Rústica
6,90 €
Agotado/Descatalogado. Puede solicitar búsqueda.

Servicio de búsqueda de libros

Este libro está agotado o descatalogado por la editorial. Si lo desea podemos buscar esta obra en librerías de saldo y ocasión.

Sí, por favor búsquenme este libro

Resumen

Índex sistemàtic
1. Codi Civil de Catalunya
I. Lleis del Codi Civil de Catalunya
a. Llei 29/2002, del 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya
Preàmbul 29
Disposició transitòria 36
Disposicions finals 36
b. Llei 5/2006, del 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Preàmbul 37
Disposicions transitòries 42
Disposició derogatòria 50
Disposició final 50
c. Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Preàmbul 51
Disposicions addicionals 57
Disposicions transitòries 57
Disposicions derogatòries 58
Disposicions finals 58
d. Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Preàmbul 61
Disposicions addicionals 77
Disposicions transitòries 78
Disposició derogatòria 80
Disposicions finals 80
e. Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Preàmbul 83
Disposicions addicionals 101
Disposicions transitòries 105
Disposició derogatòria 108
Disposicions finals 108
f. Llei 7/2012, del 25 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Preàmbul 113
g. Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Preàmbul 115
h. Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de Catalunya
Preàmbul 121
i. Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Preàmbul 125
Disposicions addicionals 129
j. Decret Llei 3/2015, del 6 d’octubre, de modificació de la llei 25/2010, del 29 de juliol, de llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del registre de parelles estables
Preàmbul 131
Disposicions finals 134
k. Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè
Preàmbul 135
Disposicions addicionals 145
Disposicions transitòries 145
Disposició derogatòria 146
Disposicions finals 147
l. Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
Preàmbul 163
Capítol I. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 165
Capítol II. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions 168
Disposicions addicionals 171
Disposicions finals 171
m. Llei 6/2019, del 23 d’octubre, de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
Preàmbul 173
n. Llei 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat
Preàmbul 177
Disposicions addicionals 180
Disposicions finals 181
o. Llei 14/2020, del 25 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Preàmbul 183
Disposició final 183
p. Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat
Exposició de motius 185
Disposicions transitòries 188
Disposicions finals 189
II. Codi Civil de Catalunya
Llibre primer. Disposicions generals 191
Títol I. Disposicions preliminars 191
Títol II. La prescripció i la caducitat 192
Capítol I. La prescripció 192
Secció primera. Disposicions generals 192
Secció segona. Interrupció de la prescripció 194
Secció tercera. Suspensió de la prescripció 195
Secció quarta. Terminis de prescripció i còmput 196
Capítol II. La caducitat 197
Llibre segon. La persona i la família 198
Títol I. La persona física 198
Capítol I. Personalitat civil i capacitat 198
Capítol II. Autonomia de la persona en l’àmbit de la salut 200
Secció Primera. Tractaments mèdics 200
Secció Segona. Internaments 202
Secció Tercera. Decisions sobre el propi cos 203
Títol II. Les institucions de protecció de la persona 203
Capítol I. Disposicions comunes 203
Capítol II. La tutela 204
Secció primera. Disposicions generals 204
Secció segona. Delació voluntària 204
Secció tercera. Delació judicial 206
Secció quarta. Constitució i exercici de la tutela 207
Secció cinquena. Contingut de la tutela 212
Secció sisena. Extinció 216
Secció setena. El consell de tutela 217
Capítol III. La curatela 218
Capítol IV. El defensor judicial 220
Capítol V. La guarda de fet 221
Capítol VI. L’assistència 222
Capítol VII. Protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent 224
Capítol VIII. La protecció dels menors desemparats 228
Títol III. La família 229
Capítol I. Abast de la institució familiar 229
Secció primera. El matrimoni: disposicions generals i efectes 230
Secció segona. Relacions econòmiques entre els cònjuges 232
Subsecció primera. Disposicions generals 232
Subsecció segona. Adquisicions oneroses amb pacte de supervivència 232
Secció tercera. Els capítols matrimonials 233
Secció quarta. Les donacions per raó de matrimoni atorgades fora de capítols matrimonials 235
Secció cinquena. Els drets viduals familiars 236
Capítol II. Règims econòmics matrimonials 236
Secció primera. El règim de separació de béns 236
Secció segona. El règim de participació en els guanys 239
Subsecció primera. Disposicions generals 239
Subsecció segona. La liquidació del règim 240
Subsecció tercera. Pagament del crèdit de participació 241
Secció tercera. L’associació a compres i millores 242
Secció quarta. L’agermanament o pacte de mig per mig 243
Secció cinquena. El pacte de convinença o mitja guadanyeria 243
Secció sisena. El règim de comunitat de béns 244
Capítol III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació legal 246
Secció primera. Disposicions generals 246
Secció segona. Cura dels fills 250
Secció tercera. Prestació compensatòria 253
Secció quarta. Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar 255
Capítol IV. Convivència estable en parella 257
Secció primera. Disposicions generals 257
Secció segona. Extinció de la parella estable 258
Secció tercera. Efectes de l’extinció de la parella estable 259
Capítol V. La filiació 260
Secció primera. Disposicions generals 260
Secció segona. La filiació per naturalesa 261
Subsecció primera. Disposicions generals de la determinació de la filiació 261
Subsecció segona. La determinació de la filiació matrimonial 261
Subsecció tercera. La determinació de la filiació no matrimonial 262
Subsecció quarta. Regles comunes a les accions de filiació 264
Subsecció cinquena. La reclamació de la filiació 265
Subsecció sisena. La impugnació de la filiació 266
Secció tercera. La filiació adoptiva 267
Subsecció primera. Condicions requerides per a l’adopció 267
Subsecció segona. L’acolliment preadoptiu 269
Subsecció tercera. Constitució de l’adopció 270
Subsecció quarta. Adopció i acolliment internacionals 271
Subsecció cinquena. Efectes específics de la filiació adoptiva 272
Subsecció sisena. Extinció 274
Capítol VI. Potestat parental 274
Secció primera. Disposicions generals 274
Secció segona. L’exercici de la potestat parental 276
Secció tercera. El contingut de la potestat parental 279
Secció quarta. L’extinció de la potestat 283
Secció cinquena. La pròrroga i la rehabilitació de la potestat 284
Capítol VII. Aliments d’origen familiar 284
Títol IV. Les relacions convivencials d’ajuda mútua 287
Llibre tercer. Persones jurídiques 289
Títol I. Disposicions generals 289
Capítol I. La personalitat jurídica i els seus atributs 289
Capítol II. Actuació i representació de les persones jurídiques 292
Capítol III. Règim comptable i documental 296
Capítol IV. Modificacions estructurals i liquidació 297
Secció primera. Fusió, escissió i transformació 297
Secció segona. Liquidació 300
Capítol V. Publicitat registral 301
Títol II. De les associacions 305
Capítol I. Naturalesa i constitució 305
Capítol II. Organització i funcionament 307
Secció primera. Òrgans de l’associació 307
Secció segona. Assemblea general 307
Secció tercera. Òrgan de govern 309
Capítol III. Drets i deures dels associats 312
Capítol IV. Modificacions estructurals i dissolució 314
Títol III. De les fundacions 316
Capítol I. Naturalesa i constitució 316
Capítol II. Organització i funcionament 321
Capítol III. Règim econòmic 328
Secció primera. Patrimoni i activitats econòmiques de la fundació 328
Secció segona. Comptes anuals 330
Capítol IV. Fons especials 332
Capítol V. Modificacions estructurals i dissolució 334
Capítol VI. El protectorat 336
Llibre quart. Successions 338
Títol I. Disposicions generals 338
Capítol I. La successió hereditària 338
Capítol II. La capacitat successòria 340
Títol II. La successió testada 342
Capítol I. Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries 342
Secció primera. Disposicions generals 342
Secció segona. Els testaments notarials 343
Subsecció primera. El testament obert 345
Subsecció segona. El testament tancat 345
Secció tercera. El testament hològraf 346
Secció quarta. Els codicils i les memòries testamentàries 347
Capítol II. Nul·litat i ineficàcia dels testaments i de les disposicions testamentàries 348
Capítol III. La institució d’hereu 351
Secció primera. Disposicions generals 351
Secció segona. La institució d’hereu sota condició 354
Capítol IV. Disposicions fiduciàries 355
Secció primera. La designació d’hereu per fiduciari 355
Subsecció primera. La designació d’hereu pel cònjuge o pel convivent 355
Subsecció segona. La designació d’hereu pels parents 356
Secció segona. Els hereus i legataris de confiança 358
Capítol V. Les substitucions hereditàries 359
Secció primera. La substitució vulgar 359
Secció segona. La substitució pupil·lar 360
Secció tercera. La substitució exemplar 361
Capítol VI. Els fideïcomisos 362
Secció primera. Els fideïcomisos en general 362
Secció segona. Interpretació dels fideïcomisos 365
Secció tercera. Els efectes del fideïcomís mentre està pendent 366
Secció quarta. Disposició dels béns fideïcomesos 371
Secció cinquena. Els efectes del fideïcomís en el moment de la delació 374
Secció sisena. El fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residu 376
Capítol VII. Els llegats 378
Secció primera. Els llegats i llurs efectes 378
Secció segona. Les classes de llegats 384
Secció tercera. La ineficàcia dels llegats 387
Capítol VIII. Les disposicions modals 390
Capítol IX. Els marmessors 392
Títol III. La successió contractual i les donacions per causa de mort 396
Capítol I. Els pactes successoris 396
Secció primera. Disposicions generals 396
Secció segona. Els heretaments 401
Secció tercera. Pactes successoris d’atribució particular 404
Capítol II. Les donacions per causa de mort 404
Títol IV. La successió intestada 405
Capítol I. Disposicions generals 405
Capítol II. L’ordre de succeir 407
Secció primera. La successió en línia directa descendent 407
Secció segona. La successió del cònjuge vidu i del convivent en parella estable supervivent 407
Secció tercera. La successió en línia directa ascendent 409
Secció quarta. La successió dels col·laterals 409
Secció cinquena. La successió de la Generalitat de Catalunya 410
Capítol III. La successió en cas d’adopció 410
Capítol IV. La successió de l’impúber 411
Títol V. Altres atribucions successòries determinades per la llei 411
Capítol I. La llegítima 411
Secció primera. Disposicions generals 411
Secció segona. Els legitimaris i la determinació de la llegítima 412
Secció tercera. L’atribució, la imputació, la percepció i el pagament de la llegítima 413
Secció quarta. La preterició i el desheretament 416
Secció cinquena. La inoficiositat 417
Secció sisena. L’extinció de la llegítima 418
Capítol II. La quarta vidual 419
Títol VI. L’adquisició de l’herència 421
Capítol I. L’acceptació i la repudiació de l’herència 421
Secció primera. Disposicions generals 421
Secció segona. L’acceptació de l’herència pura i simple i a benefici d’inventari 424
Secció tercera. Els efectes de l’acceptació de l’herència 425
Secció quarta. El benefici de separació de patrimonis 426
Secció cinquena. Els béns adquirits per menors d’edat o incapacitats 426
Capítol II. El dret d’acréixer 427
Capítol III. La comunitat hereditària 428
Capítol IV. La partició i la col·lació 429
Secció primera. La partició 429
Secció segona. La col·lació 432
Capítol V. La protecció del dret hereditari 433
Llibre cinquè. Drets Reals 434
Títol I. Dels béns 434
Títol II. De la possessió 435
Capítol I. Adquisició i extinció 435
Capítol II. Efectes 436
Títol III. De l’adquisició, la transmissió i l’extinció del dret real 438
Capítol I. Adquisició 438
Secció primera. Disposició general 438
Secció segona. Tradició 438
Secció tercera. Donació 439
Secció quarta. Usucapió 443
Capítol II. Extinció dels drets reals 445
Títol IV. Del dret de propietat 446
Capítol I. Disposicions generals 446
Secció primera. La propietat i la seva funció social 446
Secció segona. Els fruits 446
Capítol II. Títols d’adquisició exclusius del dret de propietat 446
Secció primera. Accessió 446
Subsecció primera. Disposicions generals 446
Subsecció segona. Accessió immobiliària 447
Subsecció tercera. Accessió mobiliària 449
Secció segona. Ocupació 450
Capítol III. Abandonament 451
Capítol IV. Protecció del dret de propietat 451
Secció primera. Reivindicació 451
Secció segona. Exclusió 451
Subsecció primera. Acció negatòria 451
Subsecció segona. Tancament de finques 452
Subsecció tercera. Delimitació i fitació 452
Capítol V. Restriccions al dret de propietat 453
Capítol VI. Relacions de veïnatge 454
Secció primera. Relacions de contigüitat 454
Secció segona. Estat de necessitat 457
Secció tercera. Immissions 457
Capítol VII. Propietat temporal 458
Títol V. De les situacions de comunitat 460
Capítol I. Disposicions generals 460
Capítol II. Comunitat ordinària indivisa 461
Secció primera. Règim jurídic 461
Secció segona. Drets individuals sobre la comunitat 461
Secció tercera. Drets i deures sobre l’objecte de la comunitat 462
Secció quarta. Extinció 463
Capítol III. Règim jurídic de la propietat horitzontal 465
Secció primera. Disposicions generals 465
Subsecció primera. Configuració de la comunitat 465
Subsecció segona. Constitució de la comunitat 467
Subsecció tercera. Òrgans de la comunitat 470
Secció segona. Propietat horitzontal simple 479
Secció tercera. Propietat horitzontal complexa 483
Secció quarta. Propietat horitzontal per parcel·les 484
Capítol IV. Comunitat especial per torns 487
Secció primera. Règim jurídic 487
Secció segona. Constitució 488
Secció tercera. Contingut 489
Capítol V. Comunitat especial per raó de mitgeria 490
Secció primera. Mitgeria 490
Secció segona. Mitgeria de càrrega 490
Secció tercera. Mitgeria de tanca 491
Capítol VI. Propietat compartida 492
Títol VI. Dels drets reals limitats 495
Capítol I. El dret d’usdefruit 495
Secció primera. Constitució i règim de l’usdefruit 495
Secció segona. Extinció, liquidació i accions en defensa de l’usdefruit 499
Secció tercera. Usdefruit amb facultat de disposició 500
Secció quarta. Usdefruit de boscos i de plantes 501
Secció cinquena. Usdefruit de diners i de participacions en fons d’inversió i en altres instruments d’inversió col·lectiva 502
Capítol II. El dret d’ús i el dret d’habitació 503
Secció primera. Disposicions comunes 503
Secció segona. Dret d’ús 504
Secció tercera. Dret d’habitació 504
Capítol III. Els drets d’aprofitament parcial 505
Capítol IV. El dret de superfície 506
Capítol V. Els drets de cens 508
Secció primera. Disposicions generals 508
Secció segona. Cens emfitèutic 512
Subsecció primera. Disposicions generals 512
Subsecció segona. Lluïsme 512
Subsecció tercera. Fadiga 513
Secció tercera. Cens vitalici 514
Capítol VI. Les servituds 515
Secció primera. Disposicions generals 515
Secció segona. Servituds forçoses 517
Secció tercera. Extinció de les servituds 518
Secció quarta. Protecció del dret de servitud 519
Capítol VII. El dret de vol 519
Capítol VIII. Els drets d’adquisició 521
Secció primera. Disposicions generals 521
Secció segona. Drets d’adquisició voluntària 522
Subsecció primera. Disposicions generals 522
Subsecció segona. Dret d’opció 523
Subsecció tercera. Drets voluntaris de tanteig i retracte 524
Secció tercera. Drets de retracte legals 525
Subsecció primera. Retracte de confrontants 525
Subsecció segona. La torneria 526
Secció quarta. Preferència entre drets d’adquisició legals 527
Secció cinquena. Dret de redimir en la venda a carta de gràcia 528
Capítol IX. Els drets reals de garantia 529
Secció primera. Disposicions generals 529
Secció segona. Garanties possessòries 530
Subsecció primera. Dret de retenció 530
Subsecció segona. Dret de penyora 534
Subsecció tercera. Dret d’anticresi 538
Secció tercera. Dret d’hipoteca 539
Subsecció primera. Disposicions generals 539
Subsecció segona. Supòsits especials d’hipoteca 539
Llibre sisè. Obligacions i contractes 545
Títol II. Tipus contractuals 545
Capítol I. Contractes amb finalitat transmissora 545
Secció primera. Contracte de compravenda 545
Subsecció primera. Disposicions generals 545
Subsecció segona. Obligacions del venedor 547
Subsecció tercera. Conformitat del bé al contracte 549
Subsecció quarta. Obligacions del comprador 552
Subsecció cinquena. Remeis del comprador i del venedor 553
Subsecció sisena. Avantatge injust i lesió en més de la meitat 555
Subsecció setena. Especialitats de la compravenda d’immobles 556
Subsecció vuitena. Compravenda a carta de gràcia 559
Secció segona. Permuta 559
Secció tercera. Cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construc­ció futura 559
Capítol II. Contractes sobre activitat aliena 561
Secció segona. El mandat 561
Subsecció primera. El contracte 561
Subsecció segona. Contingut 562
Subsecció tercera. Extinció 564
Secció tercera. Gestió d’afers aliens sense mandat 566
Capítol III. Contractes sobre objecte aliè 567
Secció primera. Els contractes de conreu 567
Subsecció primera. Disposicions generals 567
Subsecció segona. Arrendament rústic 569
Subsecció tercera. Parceria i masoveria 574
Secció segona. Custòdia del territori 575
Secció tercera. Arrendament per a pastures 575
Capítol IV. Contractes aleatoris 575
Secció primera. El violari 575
Secció segona. Contracte d’aliments 577
Capítol V. Contractes de cooperació 578
Secció primera. La cooperació en l’explotació ramadera 578
Subsecció primera. Contracte d’integració 578
Subsecció segona. Parts contractants 580
Capítol VI. Contractes de finançament i de garantia 583
Secció primera. El censal 583
2. Persona
I. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Preàmbul 587
Títol I. Disposicions generals, principis rectors i actuacions de les administracions públiques 598
Capítol I. Disposicions generals 598
Capítol II. Principis rectors 599
Capítol III. Planificació i coordinació 604
Títol II. Dels drets dels infants i els adolescents 607
Capítol I. Drets i llibertats civils i polítics 607
Capítol II. Drets en l’àmbit familiar 609
Capítol III. Benestar material i personal 610
Capítol IV. Salut 611
Capítol V. Educació 613
Capítol VI. L’infant i l’adolescent en l’àmbit social 614
Capítol VII. Medi ambient i espai urbà 615
Capítol VIII. Educació en el lleure i pràctica de l’esport 616
Capítol IX. Publicitat i mitjans de comunicació social i espectacles 617
Capítol X. Consum de productes i serveis 620
Títol III. De la prevenció general 621
Títol IV. De la protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents 624
Capítol I. Disposicions generals 624
Capítol II. Serveis públics especialitzats i foment de la detecció i l’atenció del maltractament a infants i adolescents 627
Capítol III. Accés prioritari a serveis i programes 628
Títol V. De la protecció dels infants i els adolescents en situació de risc o desemparament 629
Capítol I. Disposicions generals 629
Capítol II. Les situacions de risc 630
Capítol III. Protecció dels infants i els adolescents desemparats 632
Secció primera. El desemparament 632
Secció segona. Impossibilitat temporal de complir les funcions de guarda 638
Secció tercera. Mesures de protecció dels infants i els adolescents desemparats 639
Subsecció primera. Acolliment familiar 640
Subsecció segona. Acolliment en una unitat convivencial d’acció educativa 641
Subsecció tercera. Acolliment en centre 642
Subsecció quarta. Mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal 646
Subsecció cinquena. L’acolliment preadoptiu 646
Capítol IV. Suport posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat 647
Capítol V. Actuacions de protecció en els supòsits d’aplicació de la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors 648
Títol VI. Infraccions i sancions 649
Capítol I. Infraccions 649
Capítol II. Sancions administratives 653
Capítol III. Procediment sancionador 654
Disposicions addicionals 655
Disposicions transitòries 658
Disposició derogatòria 659
Disposicions finals 659
II. Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
Preàmbul 663
Capítol I. Les disposicions directives 665
Capítol II. El dret a la informació 665
Capítol III. Dret a la intimitat 666
Capítol IV. Respecte al dret a l’autonomia del pacient 666
Capítol V. Sobre la història clínica 668
Capítol VI. Drets en relació amb la història clínica 672
Disposició addicional 672
Disposició transitòria 672
Disposició final 673
III. Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
Preàmbul 675
Disposició addicional 678
Disposicions finals 678
IV. Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
Preàmbul 681
Títol I. Disposicions generals i transparència 687
Capítol I. Disposicions generals 687
Capítol II. Transparència 687
Títol II. El Protectorat 689
Títol III. Òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública 690
Títol IV. Règim jurídic dels actes del Protectorat i de l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública 692
Capítol I. Règim jurídic 692
Capítol II. Entitats vinculades a les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública 692
Capítol III. Deure de col·laboració 693
Capítol IV. Intervenció temporal de les fundacions 694
Títol V. Potestat inspectora i règim sancionador 695
Capítol I. Potestat inspectora del Protectorat i de l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública 695
Disposicions addicionals 702
Disposició transitòria 703
Disposició derogatòria 704
Disposicions finals 704

3. Mediació
I. Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat
Preàmbul 709
Capítol I. Disposicions generals 714
Capítol II. Principis de la mediació 716
Capítol III. Desenvolupament de la mediació 717
Capítol IV. Organització i registres 721
Capítol V. Règim sancionador 725
Capítol VI. Règim de recursos 727
Disposicions addicionals 727
Disposicions transitòries 728
Disposició derogatòria 729
Disposicions finals 729
II. Decret 135/2012, del 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat
Preàmbul 731
Disposicions addicionals 733
Disposicions transitòries 734
Disposició derogatòria 735
Disposició final 735
REGLAMENT de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat
Capítol I. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els col·legis professionals i les associacions professionals acreditades, les administracions locals i d’altres entitats públiques 735
Capítol II. Registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 737
Secció 1. Registres generals de persones mediadores 737
Secció 2. Registre de serveis de mediació ciutadana 740
Capítol III. Les persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i la seva formació 741
Capítol IV. Deures de les persones mediadores 744
Capítol V. Procediment per accedir a la mediació 745
Capítol VI. Desenvolupament del procediment de mediació 748
Capítol VII. Retribució de les persones mediadores i benefici de gratuïtat 751
Capítol VIII. Queixes i denúncies i règim sancionador 752
Capítol IX. Comitè Assessor 754
4. Consum
I. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Preàmbul 759
Llibre primer. Disposicions generals 770
Títol I. Disposicions preliminars 770
Capítol I. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions 770
Capítol II. Principis informadors del dret de consum 773
Títol II. Dels drets bàsics de les persones consumidores 774
Capítol I. Drets de les persones consumidores 774
Capítol II. Dret a la protecció de la salut i a la seguretat 775
Capítol III. Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials 776
Capítol IV. Dret a la indemnització i la reparació de danys 780
Capítol V. Dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica 780
Capítol VI. Dret a la informació, l’educació i la formació 781
Secció primera. Informació dels béns i serveis 781
Secció segona. Informació a la persona consumidora 782
Secció tercera. Educació i formació en consum 785
Capítol VIII. Drets lingüístics 790
Títol III. De la resolució extrajudicial de conflictes 790
Capítol I. Disposicions generals 790
Capítol II. Mediació 791
Capítol III. Arbitratge 793
Llibre segon. Requisits de les relacions de consum 795
Títol I. Disposicions generals 795
Capítol I. Requisits comuns 795
Capítol II. Requisits de les relacions de consum als establiments 801
Títol II. De les modalitats especials de relacions de consum 802
Capítol I. Disposicions generals 802
Capítol II. Relacions de consum a distància 803
Capítol III. Relacions de consum fora d’establiment comercial 804
Capítol IV. Relacions de consum per mitjà de màquines automàtiques 805
Capítol V. Relacions de consum en establiments no sedentaris 806
Títol III. De les relacions de consum per mitjà d’intermediaris 806
Capítol I. Requisits i obligacions 806
Títol IV. De l’adquisició i l’arrendament de béns 808
Capítol I. Béns immobles 808
Capítol II. Béns mobles 809
Títol V. De les obligacions en la prestació de serveis 810
Capítol I. Disposicions generals 810
Capítol II. Obligacions segons el tipus de servei 814
Títol VI. Relacions de consum en matèria de crèdits o préstecs hipotecaris sobre habitatges 821
Capítol I. Disposicions generals 821
Capítol II. Obligacions d’informació prèvia 822
Capítol III. Altres obligacions 828
Llibre tercer. La disciplina del mercat i els drets de les persones consumidores 829
Títol I. Disposicions generals 829
Capítol I. Disposicions generals 829
Capítol II. Els principis de la disciplina del mercat 832
Títol II. De la inspecció i el control de mercat 834
Capítol I. Disposicions generals 834
Capítol II. Activitats d’inspecció 836
Capítol III. Mesures cautelars i definitives 840
Capítol IV. Altres activitats de control 842
Títol III. De les infraccions i les sancions 842
Capítol I. Tipificació de les infraccions 842
Capítol II. Classificació de les infraccions 847
Capítol III. Sancions 849
Capítol IV. Responsabilitat per infraccions 853
Capítol V. Prescripció de les infraccions i de les sancions 855
Títol IV. Del procediment sancionador 856
Capítol I. Procediment sancionador 856
Capítol II. Multes coercitives 858
Disposicions addicionals 858
Disposicions transitòries 859
Disposició derogatòria 861
Disposicions finals 861
II. Decret 98/2014, del 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum
Preàmbul 863
Capítol I. Disposicions generals 864
Capítol II. Característiques de la mediació de consum 865
Capítol III. Les persones mediadores 867
Capítol IV. Procediment de la mediació de consum 867
Capítol V. Coneixements per al nomenament dels mediadors/res 873
Capítol VI. Procediment per a l’acreditació de les entitats de resolució alternativa davant la Unió Europea 874
III. Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum
Preàmbul 877
Disposicions addicionals 879
Disposició derogatòria 880
Disposicions finals 880
5. RECURS DE CASSACIÓ EN MATÈRIA DE DRET CIVIL
Llei 4/2012, del 5 de març, DEL RECURS DE CASSACIÓ EN MATÈRIA DE DRET CIVIL A CATALUNYA
Preàmbul 885
Disposicions finals 888
6. ALTRES
Llei 11/2020, del 18 de setembre, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE I DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2007, DE LA LLEI 24/2015 I DE LA LLEI 4/2016, RELATIVES A LA PROTECCIÓ DEL DRET A L’HABITATGE
Preàmbul 891
Capítol I. Disposicions generals 895
Capítol II. Règim especial de contenció de rendes en contractes d’arrendament en àrees amb mercat d’habitatge tens 895
Secció primera. Declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens 895
Secció segona. Règim de contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge 897
Secció tercera. Règim de control i règim sancionador 901
Capítol III. Modificacions legislatives en l’àmbit del dret a l’habitatge 901
Secció primera. Modificació de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge 901
Secció segona. Modificació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 902
Secció tercera. Modificació de la Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 902
Disposicions addicionals 903
Disposicions transitòries 904
Disposicions finals 905
Annex. Municipis inclosos dins la declaració transitòria d’àrees amb mercat d’habitatge tens 906

ÍNDEX ANALÍTIC 909

Resumen

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

aceptar más información